1. ماژولهای مورد نياز
آيا ماژولهای زير در PHP شما نصب هستند؟
soap : نصب است
openssl : نصب است
PHP Version : 7.4.33
2. تست IP
بررسی آدرس IP
curl : 188.40.212.244
fsockopen : 188.40.212.244
file_get_contents : 188.40.212.244
3. تست انجام تراکنش
مرچنت کد دریافتی از زرین پال:مبلغ تراکنش (به تومان):