ثبت دامنه

100 مگابایت ویندوز

• تبادل 10 گیگابایت ماهیانه اطلاعات
• کنترل پنل پلسک نسخه 12
• ویندوز سرور 2012
• پشتیبانی از SQL Server 2012
• پشتیبانی از SQL Server 2008
• پشتیبانی از ASP.NET 4
• پشتیبانی از 5.4 PHP و MySQL
• پشتیبانی از IIS 8
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود

70,000 تومان
سالانه
سفارش دهید

200 مگابایت ویندوز

• تبادل 20 گیگابایت ماهیانه اطلاعات
• کنترل پنل پلسک نسخه 11
• ویندوز سرور 2008
• پشتیبانی از SQL Server 2008
• پشتیبانی از ASP.NET 4
• پشتیبانی از 5.4 PHP و MySQL
• پشتیبانی از IIS 8
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود

80,000 تومان
سالانه
سفارش دهید

500 مگابایت ویندوز

• تبادل 30 گیگابایت ماهیانه اطلاعات
• کنترل پنل پلسک نسخه 12
• ویندوز سرور 2012
• پشتیبانی از SQL Server 2012
• پشتیبانی از SQL Server 2008
• پشتیبانی از ASP.NET 4
• پشتیبانی از 5.4 PHP و MySQL
• پشتیبانی از IIS 8
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود

100,000 تومان
سالانه
سفارش دهید

1 گیگابایت ویندوز

• تبادل 50 گیگابایت ماهیانه اطلاعات
• کنترل پنل پلسک نسخه 12
• ویندوز سرور 2012
• پشتیبانی از SQL Server 2012
• پشتیبانی از SQL Server 2008
• پشتیبانی از ASP.NET 4
• پشتیبانی از 5.4 PHP و MySQL
• پشتیبانی از IIS 8
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود

220,000 تومان
سالانه
سفارش دهید

2 گیگابایت ویندوز

• تبادل 60 گیگابایت ماهیانه اطلاعات
• کنترل پنل پلسک نسخه 12
• ویندوز سرور 2012
• پشتیبانی از SQL Server 2012
• پشتیبانی از SQL Server 2008
• پشتیبانی از ASP.NET 4
• پشتیبانی از 5.4 PHP و MySQL
• پشتیبانی از IIS 8
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود

350,000 تومان
سالانه
سفارش دهید

3 گیگابایت ویندوز

• تبادل 100 گیگابایت ماهیانه اطلاعات
• کنترل پنل پلسک نسخه 12
• ویندوز سرور 2012
• پشتیبانی از SQL Server 2012
• پشتیبانی از SQL Server 2008
• پشتیبانی از ASP.NET 4
• پشتیبانی از 5.4 PHP و MySQL
• پشتیبانی از IIS 8
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود

450,000 تومان
سالانه
سفارش دهید