اخبارهشدار امنیتی بروزرسانی وردپرس

دولت هاست > اخبار > هشدار امنیتی بروزرسانی وردپرس

 MayMay/SatSat/2015201520152015

طبق اعلام وردپرس در بروز رسانی جدید، یک بروز رسانی امنیتی بسیار مهم می باشد، خواهشمند است در صورت استفاده از این برنامه در اولین فرصت برای بروز رسانی به ویرایش 4.2.2 اقدام فرمایید.
« برگشت