اخبارافزایش قیمت ثبت دامین های خارجی

دولت هاست > اخبار > افزایش قیمت ثبت دامین های خارجی

 SepSep/SatSat/2012201220122012


.با توجه به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر هزینه ثبت و تمدید دامین ها دستخوش تغییرات گردید

« برگشت