اخبارافزایش تعرفه ثبت و تمدید دامنه های بین المللی

دولت هاست > اخبار > افزایش تعرفه ثبت و تمدید دامنه های بین المللی

 JanJan/WedWed/2018201820182018


ضمن آرزوی روزهای خوب سرد زمستانی، به دلیل افزاش نرخ دلار قیمت ثبت و تمدید دامنه های بین المللی افزایش یافته است.
قابل ذکر است این افزایش قیمت فقط برای دامنه های بین المللی بوده و شامل پسوندهای ملی و ... نمی شود.

از لینک زیر می توانید آخرین قیمت ثبت انواع پسوند را مشاهده نمایید.


با آرزوی کامیابی / بخش فروش
« برگشت