1. ماژولهای مورد نياز
آيا ماژولهای زير در PHP شما نصب هستند؟
soap : نصب است
openssl : نصب است
PHP Version : 7.3.33
2. تست IP
بررسی آدرس IP
curl : 176.9.200.50
fsockopen : 176.9.200.50
file_get_contents : 176.9.200.50
3. تست انجام تراکنش
مرچنت کد دریافتی از زرین پال:مبلغ تراکنش (به تومان):