مرکز آموزش

مقالات

 آموزش نصب گواهینامه SSL

خواهشمند است جهت فعال سازی گواهینامه امنیتی خود وارد پانل کاربری شده و از طریق مدیریت سرویس ها...

 نصب گواهینامه ssl در Apache

You should have received your certificate from us, a file typically named 'your_domain_com.crt'...

 نصب گواهینامه ssl در IIS 5,6

Certificate Installation: Microsoft IIS 5.x & 6.x You will need a Dedicated IP for the SSL...

 نصب گواهینامه ssl در IIS7

Certificate Installation: Microsoft IIS 7.x You will need a Dedicated IP for the SSL domain....

 نصب گواهینامه ssl در Nginx

Certificate Installation: Nginx You should have received your certificate from us, a file...

 نصب گواهینامه ssl در cpanel

To install your certificate, you will need to log in to your cPanel or WHM account. Both cPanel...

 نصب گواهینامه ssl در direct admin

There are a few files you need to edit in order to install the certificate for Direct Admin....

 نصب گواهینامه ssl در plesk

Certificate Installation: Plesk You will need a Dedicated IP for the SSL domain. You cannot...

 گواهینامه SSL رایگان