مرکز آموزش

دستورات پرکاربرد و مهم لینوکس SSH برای مدیریت سرور مجازی و اختصاصی

# arch نمایش معماری سیستم [man]

# free -m نمایش وضعیت حافظه ( RAM ) به مگابایت [man]

# cal 2007 نمایش تقویم سال ۲۰۰۷ میلادی [man]

# cat /proc/cpuinfo نمایش اطلاعات CPU [man]

# cat /proc/interrupts نمایش ‘خطوط در خواست وقفه’ ( IRQ ) سخت افزار های مختلف [man]

# cat /proc/meminfo نمایش اطلاعات حافظه ی سیستم [man]

# cat /proc/swaps نمایش اطلاعات حافظه ی مجازی [man]

# cat /proc/version نمایش نام توزیع و نسخه ی هسته ی استفاده شده در سیستم [man]

# cat /proc/net/dev نمایش آمار و اطلاعات کارت های شبکه و وایرلس [man]

# cat /proc/mounts نمایش فایل سیستم های متصل شده به سیستم [man]

# clock -w ذخیره ی تغییرات تاریخ بروی بایوس [man]

# date نمایش تاریخ سیستم [man]

# date 041217002007.00 تنظیم تاریخ سیستم – به ترتیب از چپ به راست : ماه , روز , ساعت , دقیقه , سال , ثانیه [man]

# dmidecode -q نمایش بسیار کامل اجزای سخت افزاری سیستم [man]

# hdparm -i /dev/hda نمایش مشخصات و ویژگی های دیسک سخت [man]

# hdparm -tT /dev/sda انجام آزمایش ‘خواندن’ بروی دیسک سخت و تعیین سرعت آن [man]

# lspci -tv نمایش قطعات و دستگاههای متصل شده به پورت PCI [man]

# lsusb -tv نمایش قطعات و دستگاههای متصل شده به پورت USB [man]

# uname -m نمایش معماری سیستم [man]

# uname -r نمایش نسخه ی هسته ی استفاده شده در سیستم [man]

# init 0 این دستور برای خاموش کردن سیستم به کار می رود [man]

# logout خارج شدن از سیستم و رفتن به صفحه ی ورود مجدد ( Login ) [man]

# reboot این دستور برای راه اندازی مجدد ( restart ) سیستم به کار می رود [man]

# shutdown -h now این دستور برای خاموش کردن سیستم به کار می رود [man]

# shutdown -h 16:30 & خاموش کردن سیستم در ساعت و دقیقه ی معین [man]

# shutdown -c لغو کردن ( cancel ) خاموش شدن سیستم در زمان معین [man]

# shutdown -r now این دستور برای راه اندازی مجدد ( restart ) سیستم به کار می رود [man]

# telinit 0 این دستور برای خاموش کردن سیستم به کار می رود [man]

# cd /home ورود به دایرکتوری یا شاخه ی مورد نظر مانند پوشه ی خانگی ( home ) [man]

# cd .. برگشتن به دایرکتوری قبلی [man]

# cd ../.. برگشتن به دو دایرکتوری قبلی [man]

# cd رفتن به پوشه ی خانگی ( home ) از هر مسیر دلخواه [man]

# cd ~user1 رفتن به پوشه ی خانگی کاربر مورد نظر از هر مسیر دلخواه [man]

# cd - برگشتن به آخرین دایرکتوری ( مسیر ) که در آن بوده اید [man]

# cp file1 file2 کپی کردن یک فایل با نام file1 به مسیر مورد نظر [man]

# cp dir/* . کپی کردن تمام فایل های موجود در دایرکتوری مورد نظر به مسیر جاری که در آن هستید [man]

# cp -a /tmp/dir1 . کپی کردن دایرکتوری مورد نظر به مسیر جاری که در آن هستید [man]

# cp -a dir1 dir2 کپی دایرکتوری مبدا ( dir1 ) به دایرکتوری مقصد ( dir2 ). به جای dir1 و dir2 مسیر کامل دایرکتوری های مبدا و مقصد را قرار دهید [man]

# cp file file1 نمایش نوع و ماهیت یک فایل به همراه مشخصات آن. به جای file1 مسیر فایل مورد نظر را قرار دهید [man]

# iconv -l نمایش لیست سیستم های کد گذاری [man]

# iconv -f fromEncoding -t toEncoding inputFile > outputFile تبدیل سیستم کدگذاری ( encoding ) یک فایل ورودی به یک سیستم کدگذاری دیگر [man]

# find . -maxdepth 1 -name *.jpg -print -exec convert تغییر اندازه ی دسته ای فایل ها در دایرکتوری جاری و ارسال آنها به یک دایرکتوری thumbnails ( به برنامه convert از Imagemagick نیاز می باشد ) [man]

# ln -s file1 lnk1 ایجاد لینک نمادین ( میانبر ) به فایل یا دایرکتوری دلخواه. به جای file1 مسیر فایل یا دایرکتوری مورد نظر و به جای lnk1 مسیر دایرکتوری که قرار است فایل یا دایرکتوری میانبر در آن ایجاد شود را قرار دهید [man]

# ln file1 lnk1 ایجاد لینک فیزیکی به یک فایل یا دایرکتوری ( در واقع همان عمل کپی می باشد ) [man]

# ls نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری [man]

# ls -F نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری [man]

# ls -l نمایش جزئیات فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری [man]

# ls -a نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود و همچنین فایل های مخفی در دایرکتوری جاری [man]

# ls *[0-9]* نمایش فایل ها و دایرکتوری هایی که اسم آنها شامل اعداد است [man]

# lstree نمایش تمام فایل ها و دایرکتوری های یک شاخه [man]

# mkdir dir1 ایجاد یک دایرکتوری با نام dir1 در مسیر مورد نظر [man]

# mkdir dir1 dir2 ایجاد دو دایرکتوری همزمان در مسیر مورد نظر [man]

# mkdir -p /tmp/dir1/dir2 ایجاد یک شاخه ی دایرکتوری با شروع از root [man]

# mv dir1 new_dir تغییر نام یا جا به جا کردن ( move ) یک فایل یا دایرکتوری [man]

# pwd نشان دادن مسیر دایرکتوری جاری [man]

# rm -f file1 پاک کردن یک فایل با نام file1 [man]

# rm -rf dir1 پاک کردن یک دایرکتوری با نام dir1 و محتویات آن به صورت بازگشتی [man]

# rm -rf dir1 dir2 پاک کردن دو دایرکتوری در مسیر مورد نظر و محتویات آنها به صورت بازگشتی [man]

# rmdir dir1 پاک کردن یک دایرکتوری با نام dir1 [man]

# touch -t 0712250000 file1 تغییر تاریخ ویرایش یا تغییر یک فایل یا دایرکتوری. به جای file1 مسیر فایل یا دایرکتوری مورد نظر را قرار دهید [man]

# tree نمایش تمام فایل ها و دایرکتوری های یک شاخه [man]

-----------------------------

# chgrp group1 file1 تغییر گروه فایل با نام file1 به گروه با نام group1 [man]

# chmod ugo+rwx directory1 تغییر مجوز یک فایل یا دایرکتوری. خواندن (r) , نوشتن (w) , اجرای فایل یا جستجوی دایرکتوری (x) , مالکیت کاربری (u) , مالکیت کاربران گروه فایل (g) , مالکیت کاربران خارج از گروه فایل مورد نظر (o) [man]

# chmod go-rwx directory1 حذف مجوزهای یک فایل یا دایرکتوری [man]

# chmod u+s /bin/file1 دادن مجوز اجرایی به فایل با نام file1 به کاربر جاری [man]

# chmod u-s /bin/file1 حدف مجوزی اجرایی یک فایل با نام file1 از کاربر جاری [man]

# chmod g+s /home/public دادن مجوز اجرایی به دایرکتوری با نام public به گروه جاری [man]

# chmod g-s /home/public حدف مجوزی اجرایی یک دایرکتوری با نام public از گروه جاری [man]

# chmod o+t /home/public دادن مجوز حذف فایل های یک دایرکتوری فقط به کاربر جاری [man]

# chmod o-t /home/public لغو مجوز حذف فایل های یک دایرکتوری از کاربر جاری [man]

# chown user1 file1 تغییر مالکیت یک فایل یه کاربر user1 [man]

# chown -R user1 directory1 تغییر مالکیت یک دایرکتوری و تمام محتویات آن به کاربر user1 [man]

# chown user1:group1 file1 تغییر مالکیت فایل با نام file1 به گروه و کاربر group1 و user1 [man]

# find / -perm -u+s نمایش همه ی فایل ها داخل پارتیشن لینوکس ( / ) که دارای مجوز مورد نظر هستند [man]

# ls -lh نمایش مجوز فایل ها در مسیر مورد نظر [man]

----------------------------------

# bunzip2 file1.bz2 خارج کردن فایل file1.bz2 از حالت فشرده [man]

# bzip2 file1 فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت bzip2 [man]

# gunzip file1.gz خارج کردن فایل file1.gz از حالت فشرده [man]

# gzip file1 فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت gzip [man]

# gzip -9 file1 فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت gzip با بیشترین میزان فشردگی [man]

# rar a file1.rar test_file فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت rar [man]

# rar a file1.rar file1 file2 dir1 فشرده کردن ( compress ) چند فایل یا دایرکتوری به طور همزمان [man]

# rar x file1.rar خارج کردن فایل file1.rar از حالت فشرده [man]

# tar -cvf archive.tar file1 ایجاد یک فایل با فرمت tar به صورت غیر فشرده [man]

# tar -cvf archive.tar file1 file2 dir1 ایجاد یک فایل فشرده , حاوی چند فایل و دایرکتوری [man]

# tar -tf archive.tar نمایش محتویات یک فایل فشرده با فرمت tar [man]

# tar -xvf archive.tar خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar [man]

# tar -xvf archive.tar -C /tmp خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar به مسیر tmp [man]

# tar -cvfj archive.tar.bz2 dir1 ایجاد یک فایل فشرده با فرمت tar.bz2 [man]

# tar -xvfj archive.tar.bz2 خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar.bz2 [man]

# tar -cvfz archive.tar.gz dir1 ایجاد یک فایل فشرده با فرمت tar.gz [man]

# tar -xvfz archive.tar.gz خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar.gz [man]

# unrar x file1.rar خارج کردن فایل file1.rar از حالت فشرده [man]

# unzip file1.zip خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت zip [man]

# zip file1.zip file1 ایجاد یک فایل فشرده با فرمت zip [man]

# zip -r file1.zip file1 file2 dir1 ایجاد یک فایل فشرده با فرمت zip که حاوی تعدادی فایل و دایرکتوری است [man]

----------------------------------------------

# chage -E 2005-12-31 user1 تعیین محدودیت زمانی برای پسورد کاربر user1 [man]

# groupadd [group] ایجاد یک گروه جدید [man]

# groupdel [group] حذف یک گروه [man]

# groupmod -n moon sun تغییر نام یک گروه از moon به sun [man]

# grpck کنترل و بررسی گرامر و فرمت صحیح فایل etc/group و موجود بودن گروه ها [man]

# newgrp – [group] وارد شدن به یک گروه جدید و تغییر گروه پیش فرض فایل های ایجاد شده ی جدید [man]

# passwd تغییر پسورد کاربر ریشه ( root ) [man]

# passwd user1 تغییر پسورد کاربر با نام user1 [man]

# pwck کنترل و بررسی گرامر و فرمت صحیح فایل etc/passwd و موجود بودن کاربران [man]

# useradd -c “User Linux” -g admin -d /home/user1 -s /bin/bash user1 ایجاد یک کاربر جدید با نام user1 در گروه admin [man]

# useradd user1 ایجاد یک کاربر جدید با نام user1 [man]

# userdel -r user1 حذف یک کاربر. گزینه ی r , دایرکتوری متعلق به کاربر در دایرکتوری home را پاک خواهد کرد ! [man]


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟  پرینت این مقاله

در همین زمینه


آموزش نصب سرویس وب میل Round Cube روی سرور

مراحل نصب آخرین نسخه Round Cube (آموزش نصب روی لینوکس Centos و وب سرور XAMPP می باشد) wget...

میزبانی سایت بدون کنترل پنل

  برای این کار بهتر است از یک وب سرور رایگان مثل Xampp روی سرور خود استفاده کنید. با نصب زمپ...

چگونگی نمایش مشخصات سرور: حافظه، پردازشگر و فضا و ...

وارد SSH بشوید و دستورات زیر را اجرا کنید:   cat /proc/meminfocat /proc/cpuinfocat...

آموزش نصب کنترل پنل رایگان کلکسو Koloxo Free Control Panel

  کلکسو یکی از امن ترین و بهترین کنترل پنل رایگان برای نصب و مدیریت روی سرور مجازی و اختصاصی می...

آموزش نصب ffmpeg

این بسته روی لینوکس برای اجرای فایل های ویدئویی و صوتی کاربرد دارد و برای اجرای برخی پلاگین های...