مرکز آموزش

چطور می توان روی دامنه اصلی یک alias ساخت و چه تنظیماتی باید انجام داد؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می باشد:
http://www.parallels.com/products/plesk/tutorials

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟  پرینت این مقاله

در همین زمینه


چگونه میتوان چند domain را به یک website اختصاص دهید که همه domain ها یک website را نشان بدهند ؟ ( aliasیا parked domain )

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

چگونه یک subdomain به domain خود اضافه کنید؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

Name Server های دولت هاست چیست؟

هر سرویسی از یک سرور استفاده می کند، نام های سرور اختصاص یافته به هاست شما هنگام خرید بصورت ایمیل...

چگونه میتوان یک دامنه را برروی دامنه دیگری redirect یا forward کرد؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

چگونه میتوان یک domain جدید را به host اضافه نمود؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...