مرکز آموزش

چگونه می توان یک رکورد جدید برای یک دامنه خاص به DNS سرور اضافه نمود؟

بعد از ارتباط با کنترل پنل از قسمت زیر این کار انجام می شود. Web Site & Domain / DNS Setting در این صفحه در مقابل دامنه مورد نظر Manage را انتخاب می کنیم لیست رکوردها در این قسمت وجود دارد. با استفاده از آیکون Add record رکورد های مورد نظر را اضافه می کنیم.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟  پرینت این مقاله

در همین زمینه


چگونه یک subdomain به domain خود اضافه کنید؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

چطور می توان روی دامنه اصلی یک alias ساخت و چه تنظیماتی باید انجام داد؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

Name Server های دولت هاست چیست؟

هر سرویسی از یک سرور استفاده می کند، نام های سرور اختصاص یافته به هاست شما هنگام خرید بصورت ایمیل...

چگونه میتوان یک دامنه را برروی دامنه دیگری redirect یا forward کرد؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

چگونه میتوان چند domain را به یک website اختصاص دهید که همه domain ها یک website را نشان بدهند ؟ ( aliasیا parked domain )

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...